Shromáždění vlastníků 20.11.2012

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční v úterý  dne 20. listopadu 2012 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích (současná situace a další postup ve sporu s dodavatelem rekonstrukce pláště budovy)
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2013 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6) Plánované investiční akce v roce 2013 ( zvonky + elektronické zámky, oprava ramp u vstupů apod. )
7) Pořádek v objektu
8) Různé
9) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

 Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

   Vítězslav Panocha                            Jan Krause
  místopředseda výboru SVJ            předseda výboru SVJ

www.svj203.cz


V Praze dne 6.listopadu   2012