Pozvánka na shromáždění 23.10.2013

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů
Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5
svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek
Shromáždění se uskuteční ve středu dne 23. října 2013 v 19.00 hod.
v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:
1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu etc.
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2014 (viz podklady pro jednotlivé
byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6) Předpokládané akce v roce 2013-14 ( zvonky , pozemky pod domy etc)
7) Volba výboru SVJ pro další funkční období (listopad 2013-listopad 2018)
8) Pořádek v objektu
9) Různé
10) Závěr
Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se
nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění
zúčastní plnou mocí.
Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.
Pro zvolení člena výboru je nutný zisk hlasů držitelů nadpolovičního počtu
metrů čtverečních obytné plochy. Pro ustanovení výboru je nutné zvolit
minimálně tři členy.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306
Vítězslav Panocha                     Jan Krause
místopředseda výboru           SVJ předseda výboru SVJ
www.svj203.cz
V Praze dne 4.10.2013

Aktualizováno (Neděle, 03 Listopad 2013 12:52)