Shromáždění delegátu SBD Pokrok 26.11.2011

Shromáždění delegátů SBD Pokrok dne  26.listopadu 2011

Letošní jednání valné hromady se kromě pravidelné agendy zabývalo dvěma důležitými tématy. První byla projednávána plánovaná fůze SBD Pokrok s SBD Stavbař (ca 7 tisíc bytových jednotek ve správě, většina ve vlastnictví). Tím by vznikla správcovská firma obsluhující ca 30 tisíc bytů. To by výrazně upevnilo finanční stabilitu SBD Pokrok a nebylo by nutné zvyšovat ceny za služby. Návrh umožňující  Představenstvu  provést tuto fůzí průběhu roku 2012 byl vcelku bez velkých projevů oposice přijat.Druhá projednávaná záležitost se týkala přímo našeho domu.  Představenstvo žádalo po delegátech souhlas k tomu, aby mohlo předat místnosti užívané mateřskou školkou Magistrátu Hlavního města Prahy s tím, že nový vlastník jako nový člen našeho společenství bude platit příspěvky do fondu oprav.  Pochopitelně jsem jakožto zástupce naší samosprávy záměr Představenstva podpořil známými argumenty (nenormální stav, dosavadní blokace převodu pozemků pod domem a kolem domu a s tím spojená povinnost platit za zábor pozemku lešením, absence plateb do DZ, etc.).  Bývalý člen Představenstva JUDr. Ledvina, který na jednáních oponuje většině návrhů Představenstva , v tomto případě požadoval odložení problematiky na příští jednání SD v listopadu 2012 s tím, že Představenstvo má do té doby vyjednat prodej prostor Magistrátu, což byl
naprosto nesmyslný požadavek, neboť Magistrát prvotně podal na SBD Pokrok určovací žalobu a teprve po několika státních přistoupil na smírné řešení věci.  Ovšem přesvědčil několik delegátů, kteří hlasovali proti návrhu Představenstva, nebo se zdrželi, nicméně návrh Představenstva byl 99 hlasy pro vs. 8 hlasy  proti a 24 zdrženími  přijat v náš prospěch.

Jan Krause
Delegát za objekt Samosprávy 203

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Květen 2012 14:39)